Fundacja EB POLSKA | fundacja@ebpolska.pl | KRS 0000509253 | numer konta: 48 2030 0045 1110 0000 0380 2320
(BNP Paribas)


Przekaż 1,5% podatku dla Fundacji

Szanując Państwa prawo do prywatności oraz respektując przestrzeganie prawa ochrony danych osobowych, Fundacja EB POLSKA przetwarza dane osobowe w sposób bezpieczny, zapewniając dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i odpowiednio przeszkolonym, jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych zgodnie ze wskazaniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w Fundacji EB POLSKA zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne. Fundacja EB POLSKA dokłada także wszelkich starań, aby jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące gwarantowały odpowiedni poziom bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratorów.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja EB POLSKA

76-024 Świeszyno, Konikowo 79ea

KRS 0000509253, NIP 7142044761, REGON 061682851

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RODZAJ I KATEGORIE DANYCH

W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania, Fundacja EB POLSKA może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

  1. dane identyfikujące takie jak: imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON, data urodzenia, dane rodziców / opiekunów prawnych, numer rachunku bankowego;
  2. dane kontaktowe takie jak: adres, numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji;
  3. wizerunek podpiecznego, informacje o podopiecznym, informacje o schorzeniu, chorobie.

CEL I PODSTAWA PRAWNA

Odnośnie przetwarzania danych podopiecznych Fundacji EB POLSKA

Dane osobowe podopiecznych będą przetwarzane przez Fundację w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. d RODO. W celach profilaktyki zdrowotnej będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO. W przypadku udostępniania danych w formie publicznego ogłoszenia zawierającego wizerunek oraz opis choroby podopiecznego przesłanką legalizującą będzie wyraźna zgoda podopiecznego – art. 9 ust. 2 lit a RODO, a dodatkowo w związku z rozpowszechnianiem wizerunku art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W celu wysyłki newslettera podopieczny wyraża stosowną zgodę –art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Odnośnie przetwarzania danych Darczyńców

Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w związku z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku wykonania umowy/ przekazania darowizny, dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b RODO. W związku prowadzoną działalnością statutową oraz w celach kontaktowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

Odnośnie przetwarzania danych Podatników

Dane osobowe Podatników w celu wsparcia finansowego Podopiecznych Fundacji przetwarzane będą na podstawie zgody udzielonej w formularzu PIT złożonym we właściwym Urzędzie Skarbowym, natomiast w celach kontaktowych z Fundacją, na postawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionym interesie Administratora.

Odnośnie wysyłki Newslettera

Dane osobowe odbiorców Newslettera przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). 

Odnośnie przetwarzania danych uczestników Konferencji

Dane osobowe Uczestnika w celu zapisu, organizacji Konferencji, komunikacji z Uczestnikiem, a także rozpowszechnianie wizerunków Uczestników Konferencji (stanowiących jedynie szczegół całości) przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku wykorzystania wizerunku konkretnego Uczestnika Konferencji przesłanką legalizującą jest zgoda Uczestnika w związku z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Odnośnie przetwarzania danych uczestników Szkolenia

Dane osobowe Uczestnika w celu zapisu, organizacji Szkolenia, komunikacji z Uczestnikiem, a także rozpowszechnianie wizerunków Uczestników Szkolenia (stanowiących jedynie szczegół całości) przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku wykorzystania wizerunku konkretnego Uczestnika Szkolenia przesłanką legalizującą jest zgoda Uczestnika w związku z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Odnośnie kontaktów biznesowych z Fundacją EB POLSKA

Dane osobowe Kontrahentów w związku z zawarciem oraz realizacją umowy przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy, a w zakresie komunikacji z osobami kontaktowymi w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

  1. osoby współpracujące z Fundacją EB POLSKA upoważnieni do przetwarzania danych osobowych;
  2. podmioty, którym Fundacja EB POLSKA powierzyła przetwarzanie danych osobowych;
  3. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa;

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez Fundację EB POLSKA danych osobowych przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych;
  2. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. prawo do niepodlegania profilowaniu skutkującemu podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wywołującemu skutki prawne lub mającemu inny istotny wpływ;
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.