Polityka prywatności

Szanując Państwa prawo do prywatności oraz respektując przestrzeganie prawa ochrony danych osobowych, Fundacja EB POLSKA przetwarza dane osobowe w sposób bezpieczny, zapewniając dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i odpowiednio przeszkolonym, jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych zgodnie ze wskazaniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w Fundacji EB POLSKA zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne. Fundacja EB POLSKA dokłada także wszelkich starań, aby jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące gwarantowały odpowiedni poziom bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratorów.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja EB POLSKA

76-024 Świeszyno, Konikowo 79ea

KRS 0000509253, NIP 7142044761, REGON 061682851

e-mail: fundacja@ebpolska.pl lub terapia@ebpolska.pl

RODZAJ I KATEGORIE DANYCH

W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania, Fundacja EB POLSKA może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

  1. dane identyfikujące takie jak: imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON, data urodzenia, dane rodziców / opiekunów prawnych, numer rachunku bankowego;
  2. dane kontaktowe takie jak: adres, numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji;
  3. wizerunek podpiecznego, informacje o podopiecznym, informacje o schorzeniu, chorobie.

CEL I PODSTAWA PRAWNA

Odnośnie przetwarzania danych podopiecznych Fundacji EB POLSKA

Dane osobowe podopiecznych będą przetwarzane przez Fundację w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. d RODO. W celach profilaktyki zdrowotnej będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO. W przypadku udostępniania danych w formie publicznego ogłoszenia zawierającego wizerunek oraz opis choroby podopiecznego przesłanką legalizującą będzie wyraźna zgoda podopiecznego – art. 9 ust. 2 lit a RODO, a dodatkowo w związku z rozpowszechnianiem wizerunku art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W celu wysyłki newslettera podopieczny wyraża stosowną zgodę –art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Odnośnie przetwarzania danych Darczyńców

Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w związku z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku wykonania umowy/ przekazania darowizny, dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b RODO. W związku prowadzoną działalnością statutową oraz w celach kontaktowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

Odnośnie przetwarzania danych Podatników

Dane osobowe Podatników w celu wsparcia finansowego Podopiecznych Fundacji przetwarzane będą na podstawie zgody udzielonej w formularzu PIT złożonym we właściwym Urzędzie Skarbowym, natomiast w celach kontaktowych z Fundacją, na postawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionym interesie Administratora.

Odnośnie wysyłki Newslettera

Dane osobowe odbiorców Newslettera przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). 

Odnośnie przetwarzania danych uczestników Konferencji

Dane osobowe Uczestnika w celu zapisu, organizacji Konferencji, komunikacji z Uczestnikiem, a także rozpowszechnianie wizerunków Uczestników Konferencji (stanowiących jedynie szczegół całości) przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku wykorzystania wizerunku konkretnego Uczestnika Konferencji przesłanką legalizującą jest zgoda Uczestnika w związku z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Odnośnie przetwarzania danych uczestników Szkolenia

Dane osobowe Uczestnika w celu zapisu, organizacji Szkolenia, komunikacji z Uczestnikiem, a także rozpowszechnianie wizerunków Uczestników Szkolenia (stanowiących jedynie szczegół całości) przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku wykorzystania wizerunku konkretnego Uczestnika Szkolenia przesłanką legalizującą jest zgoda Uczestnika w związku z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Odnośnie kontaktów biznesowych z Fundacją EB POLSKA

Dane osobowe Kontrahentów w związku z zawarciem oraz realizacją umowy przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy, a w zakresie komunikacji z osobami kontaktowymi w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

  1. osoby współpracujące z Fundacją EB POLSKA upoważnieni do przetwarzania danych osobowych;
  2. podmioty, którym Fundacja EB POLSKA powierzyła przetwarzanie danych osobowych;
  3. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa;

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez Fundację EB POLSKA danych osobowych przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych;
  2. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. prawo do niepodlegania profilowaniu skutkującemu podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wywołującemu skutki prawne lub mającemu inny istotny wpływ;
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.